Sulje

Tietosuojakäytäntö (voimassa 25.5.2018 lähtien)

 

Yksityisyytesi ja se, että koet suorittamamme henkilötietojen käsittelyn turvallisena, on meille erittäin tärkeää. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi näillä verkkosivuilla sekä yleisesti tarjoamissamme palveluissa. Kerromme tietosuojakäytännössä myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja siitä, miten voit tarvittaessa käyttää näitä oikeuksia. Suosittelemme siksi perehtymään huolellisesti alla olevaan tietosuojakäytäntöön. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytäntöön liittyen voit aina olla yhteydessä meihin.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä perintäasioissa löydät täältä.

1.     Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi käsittelystä vastaa Gothia Oy (Arvato Finance), 1730113-3.

2.     Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja ja henkilötietoryhmiä täyttääksemme alla määrittelemämme henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset:

Nimi
Osoitetiedot
Henkilötunnus
Ikä
Sukupuoli
Yhteystiedot
Taloudelliset tiedot
Laskutustiedot
Maksutiedot
Ostotiedot
Puhelunauhoitteet
Ajoneuvojen rekisteritunnukset
Sisäänkirjautumis- ja käyttäjätiedot
IP-osoite ja muut tekniset tiedot
Pankkitiedot

 

3.     Mistä keräämme henkilötietoja?

Sen lisäksi, että keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi sopimuksen solmimisen yhteydessä ja käyttäessäsi palveluitamme sekä tehdessäsi ostoksia, voimme tarvittaessa kerätä henkilötietoja myös muilta, kolmansilta osapuolilta.

Keräämme seuraavia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta:

 • Osoite- ja yhteystiedot julkisista rekistereistä varmistuaksemme siitä, että keräämämme osoitetietosi ovat ajan
 • Taloudellista tietoa luottotietoyrityksiltä ja viranomaisilta kuten esim. tietoa sinun tuloista, menoista, mahdollisista luotoista, maksuhäriömerkinnöistä ja
 • Käsittelemme henkilötunnusta ainoastaan siinä määrin, kun sen on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta välttämätöntä ja erikseen lain mukaan perusteltua, esim. silloin kun henkilötunnuksen kerääminen on tarpeen sinun tunnistamiseksi.
4.     Miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi?

imagenbfqs.png

imagecm8x.png

imagemw71p.png

imaged39bm.png

imagex983g.png

imageplxu.png

 

5.     Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Tietyissä tapauksissa jaamme henkilötietojasi Arvaton yhteistyöyritysten kanssa edellä mainittujen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. Voimme tarvittaessa jakaa tietojasi sekä Arvato Bertelsmann konserniin kuluvalle, että konsernin ulkopuoliselle yritykselle. Tahot, joille jaamme henkilötietoja, voidaan jakaa seuraavaan kahteen eri ryhmään:

5.1  Tietojen käsittelijät

Tarjotaksemme sinulle palveluitamme voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn ns. henkilötietojen käsittelijöille. Yritykset, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Arvaton lukuun ja Arvaton antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu edellä selostettuihin, Arvaton määrittelemiin henkilötietojen käsittelyä koskeviin käyttötarkoituksiin.

Arvato tarkistaa kaikki palkkaamansa henkilötietojen käsittelijät varmistuakseen siitä, että käsittelijät täyttävät henkilötietojen käsittelylle asetetut tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset. Solmimme lisäksi erikseen jokaisen käsittelijän kanssa sopimuksen henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Käytämme harkintamme mukaan myös Fraud.net Inc.-yhtiötä (330 th Avenue, New Your City, NY 10001, USA) henkilötietojen käsittelyyn estääksemme sekä havaitaksemme petoksia. Henkilötietojen käsittely sekä tallentaminen tapahtuu EU:n alueella.

5.2  Muut rekisterinpitäjät

Jaamme henkilötietojasi myös sellaisten yritysten (esim. niiden yritysten kanssa, joilta olet ostanut tuotteita) ja viranomaisten (esim. verohallinnon) kanssa, jotka toimivat itse rekisterinpitäjän ominaisuudessa henkilötietojesi osalta. Arvatolla voi tietyissä tilanteissa olla myös laissa säädetty velvollisuus luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle.

Yritykset ja viranomaiset, joille luovutamme henkilötietojasi ja jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä, vastaavat luovutettujen henkilötietojen käsittelystä ja määrittelevät siten itse, miten luovutettuja henkilötietoja käsitellään. Tietojasi luovutettaessa yritykselle tai viranomaiselle tietojen käsittelyyn sovelletaan näin ollen yrityksen tai viranomaisen soveltamaa tietosuojakäytäntöä. Arvato ei luovuta tietoja taholle, joka ei noudata voimassa olevaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Arvato ei myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Arvato ei myöskään luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramainontaa, etämyyntiä tai muita suoramarkkinointitarkoituksia tai mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

 

6.     Missä henkilötietojasi käsitellään?

Pyrimme aina ensisijaisesti siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU/ETA – alueen sisäpuolella. Jos henkilötietojasi siirretään EU tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

7.     Miten suojaamme tietojasi?

Arvato käyttää uusinta tekniikkaa henkilötietojesi suojaamiseksi. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että käytämme kaikkia tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8.     Sinun oikeutesi?

Sinulla on useita oikeuksia, jotka meidän tulee rekisterinpitäjänä huomioida käsitellessämme henkilötietojasi. Voimassaolevan lainsäädännön mukaiset oikeutesi on esitetty alla.

8.1  Tietojen tarkastaminen

Sinulla aina oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten. Sinulla on näin ollen oikeus saada kopio kaikista niistä henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voimme tarpeen vaatiessa pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmentamiseksi niin, että voimme toimittaa pyytämäsi tiedot sinulle turvallisesti.

8.2  Tietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus saada oikaistua tai täydennettyä sinua koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

8.3  Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus saada poistettua sinua koskeva tieto seuraavissa tapauksissa:

 • Tieto ei enää ole tarpeellinen sitä käyttötarkoitusta varten, johon tieto on kerätty tai jota varten tietoa on muutoin käsitelty.
 • Olet peruuttanut antamasi henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen eikä tiedon käsittelylle ole muuta laillista
 • Vastustat henkilötietojesi käsittelyä jonka, suoritamme perustuen oikeutettuun etuumme. Tiedon poistaminen edellyttää, ettei tiedon käsittelylle ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttäisi etusi, oikeutesi tai
 • Olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia
 • Henkilötietojasi on käsitelty laittomalla
 • Henkilötietojesi poistaminen on tarpeellista meille laissa säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi.

Pyydämme huomioimaan, että emme kuitenkaan aina välttämättä pysty toteuttamaan henkilötietojesi poistamista koskevaa pyyntöäsi. Emme voi poistaa tietoja esimerkiksi silloin, jos tiedot ovat tarpeellisia meille laissa säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi, yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai jos tiedot ovat tarpeellisia oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8.4  Tietojen käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista seuraavissa tilanteissa:

 • Jos olet kiistänyt käsittelemiemme henkilötietojen paikkansapitävyyden. Käsittelyä rajoitetaan tällöin ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
 • Henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Jos emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Jos olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä oikeutetun etumme nojalla voidaan tietojen käsittelyä rajoittaa odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Arvaton oikeutetut perusteet sinun perusteet.

Jos käsittelyä on rajoitettu jonkin edellä mainitun perusteen nojalla, saamme käsitellä näitä henkilötietoja, säilyttämistä lukuun ottamatta, ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

8.5  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Sinulla on lisäksi oikeus, mikäli se on teknisesti mahdollista, siirtää nämä tiedot suoraan järjestelmästämme toiselle rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtämisen edellytyksenä on, että tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täyttämiseen ja että tietojen käsittely suoritetaan automaattisesti.

8.6  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä profilointitarkoituksia varten.

Emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, jos emme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia ja siihen liittyvää profilointia varten.

9.     Evästeet ja muut seurantamenetelmät

Evästeet ovat pieniä tilapäisiä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivustolla vierailevan käyttäjän nettiselaimen välimuistiin. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä kerätäksemme tilastollista tietoa verkkosivuston käytöstä sekä parantaaksemme verkkosivuston käyttökokemusta.

Jos et halua, että evästeitä tallentuu tietokoneellesi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomioithan kuitenkin, että jotkut verkkosivustomme palvelut voivat edellyttää evästeiden käytön sallimista.

Voit myös halutessasi tyhjentää välimuistin selaimesi asetuksista. Tyhjentämällä selaimen välimuistin säännöllisesti, voit muuttaa selaushistoriasi perusteella sinusta muodostettavaa käyttäjäprofiilia. Välimuistin tyhjentäminen ei kuitenkaan kokonaan estä tietojesi keräämistä. Välimuistin poistaminen poistaa ainoastaan aikaisemman selaushistoriasi perusteella muodostuneen käyttäjäprofiilin. 

Lue lisää evästekäytännöstä täältä https://finance.arvato.com/en/privacy-policy/

 

10. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti verkkosivustojamme ja pidätämme siitä johtuen oikeuden milloin tahansa muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Suosittelemme siksi perehtymään tietosuojakäytännön sisältöön säännöllisesti.

 

11. Jos sinulla on kysyttävää

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin kirjallisesti.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos koet, että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11.1 Arvaton yhteystiedot

Arvato Finance
PL 414
00101 Helsinki
Puhelin +358 (0) 20 7229 440
Sähköposti: tietosuoja.fi@arvato.com

11.2  Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
Puhelin: 029 56 66700, Sähköposti: tietosuoja@om.fi