Arvato keskittyy huolehtimaan asiakkaan kassavirrasta asiakkuuden elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Telenor

Voittajakulttuurilla kohti parempia tuloksia ja tyytyväisempiä asiakkaita

Arvato Financial Solutions keskittyy huolehtimaan asiakkaan kassavirrasta asiakkuuden elinkaaren jokaisessa vaiheessa – aina riskien hallinnasta laskutukseen, saatavien ostamiseen ja perintään. Arvatolla on monen vuoden kokemus perinnästä ja yritys perusti Telenorin luottokeskuksen Rørvikiin vuonna 2007.

Benchmarking takaa hyvät tulokset

Huippuluokan tulokset näkyvät Telenorin kvartaaleittain tekemässä benchmarkingissa jossa Arvatoa vertaillaan muihin perintätoimistoihin. Mittausjakson onnistumisaste mitataan ennalta määrättynä päivänä, ja pisteet liitetään yhteistyötä heijastaviin kriteereihin. Yhteenlaskettu tulos määrittelee uusien perintätapausten jakautumisen seuraavan jakson aikana.

Arvato on mukauttanut prosessejaan yhteensopiviksi Telenorin järjestelmiin ja esittelee säännöllisesti uusia, kumpaakin yritystä hyödyttäviä toimintatapoja. Monen vuoden tiiviin yhteistyön ansiosta Arvato tuntee Telenorin sekä sen tuotteet ja palvelut erittäin hyvin. Monet Arvaton työntekijöistä ovat aiemmin olleet Telenorin palveluksessa mistä on hyötyä kummallekin yritykselle.

Perintäpalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Kristin Moe Fjær

"Benchmarking on mahtavaa. Oikeanlainen ympäristö luo voittajakulttuuria, jolloin saat henkilöstön, joka rakastaa voittamista."

Norjan perintäpalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Kristin Moe Fjær kertoo, että etiikka ja laatu ovat aina olleet Arvaton liiketoiminnan keskiössä.

"Kun teemme työtä riskien hallinnan, kassavirtojen tai maksuvalvonnan parissa validoimme järjestelmiä päivittäin, jotta laatu pysyy hyvänä koko arvoketjun läpi. Innovatiiviset ratkaisumme räätälöidään asiakkaan liiketoimintaprosessien mukaan ja kattavat raporttimme tuovat liiketoiminnalle lisäarvoa."

Arvaton vahvuuksia ovat asiantuntijatason osaaminen sekä yrityskulttuuri, jossa hyviä tuloksia arvostetaan. Työntekijät haluavat tehdä työnsä hyvin ja henkilöstö pyrkii saavuttamaan korkean onnistumisasteen käymällä henkilökohtaista vuoropuhelua perintään joutuneiden asiakkaiden kanssa. Proaktiivisen lähestymistavan ansiosta maksukyvyttömyys vähenee ja asiakkaat pysyvät uskollisina. 

Yrityksen strategia takaa sen, että voittajakulttuuria vahvistetaan jatkuvasti:
"Uskomme, että henkilöstömme tuntee luottamusta työpaikkaansa kohtaan,"
kertoo Moe Fjær. "He tietävät saavuttavansa hyviä tuloksia ja suoriutuvansa vertailuissa hyvin."

Arvato jäsentelee työnsä niin, että se tuottaa parhaat mahdolliset tulokset kaikille osapuolille, Telenorin toimintatapoja mukaillen. Säännölliset palaverit johtavat ennakoiviin analyyseihin ja parannusehdotuksiin. Moe Fjær jatkaa:  "Loppujen lopuksi on kyse siitä, että olemme reilu kumppani, joka tarjoaa asiakkaalle joustavuutta ja ennustettavuutta."
 
"Tunnemme Telenorin tuotteet ja palvelut niin hyvin, ettei meidän tarvitse ottaa heihin yhteyttä reklamointitapausten selvittämiseksi. Meidän työmme on löytää ratkaisu heidän ongelmiinsa." Vidar Fjær - Arvaton liiketoiminnan kehittäjä ja analyytikko
 
Voittajakulttuurilla kohti parempia tuloksia ja tyytyväisempiä asiakkaita
 
Arvato Financial Solutions panostaa vahvasti sisäisen arvon tuottamiseen. Henkilöstö hallitsee useita erilaisia tehtäviä ja rooleja ja työntekijät voivat tarvittaessa vaihtaa työtehtäviä tai tiimiä keskenään. Tämä tekee työelämästä palkitsevampaa, sillä se nostaa esiin työntekijöiden osaamisen sekä mahdollistaa kokemusten ja tietojen jakamisen työyhteisössä.
 
Työtä tehdään aktiivisesti myös sen eteen, että henkilöstö tuntisi olevansa mukana vaikuttamassa yrityksen toimintaan ja tuloksiin. Henkilöstöä kannustetaan jatkuvasti tavoittelemaan hyviä tuloksia ja yrityksen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan säännöllisesti. Työntekijöitä kehotetaan myös ehdottamaan ratkaisuja ongelmiin ja jakamaan kehitysideoita työtehtävien parempaan hoitamiseen.
 
Arvato on vuodesta 2007 palkannut Rørvikin luottokeskukseen lukuisia uusia työntekijöitä, ja yritys tunnetaan paikallisesti arvostettuna ja hyvänä työnantajana.
Ota yhteyttä
Työpaikat